1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ของเราควบคุมดูแลและใช้ข้อมูลโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการดำเนินการของวงการธุรกิจ เราวางมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อยับยั้งการรั่วไหล การสูญหาย การปลอมแปลง การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และมุ่งที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแน่วแน่
กรณีที่เรารับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เราจะแสดงวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างชัดเจนทุกครั้ง และในกรณีที่เราใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่ใช้งานหรือให้ข้อมูลเกินขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งานที่แสดงให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์ของเรากำหนดผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามการจัดการที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องเหมาะสม และจะปรับปรุงวิธีการจัดการอย่างต่อเนื่อง
เว็บไซต์ของเราเคารพสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่าน เราจะยืนยันว่าท่านคือเจ้าตัวผู้เป็นเจ้าของข้อมูล แล้วจะให้การตอบรับในขอบเขตที่สมเหตุสมผล และในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือความจำเป็นต้องแก้ไขในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะยืนยันว่าท่านคือเจ้าตัวผู้เป็นเจ้าของข้อมูล แล้วแก้ไขหรือลบข้อมูลในขอบเขตที่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกัน
2. นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งการระบุข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อมูลดังกล่าว เช่น ที่อยู่ ชื่อสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ฯลฯ สามารถระบุตัวตนได้ และแม้ว่าจะไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว หากเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจเทียบกับข้อมูลอื่นได้อย่างง่ายดาย และสามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้ในที่สุด ก็นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน
3. การปฏิเสธความรับผิด
เว็บไซต์ของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามโดยมิได้รับอนุญาตจากท่าน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  • 1. กรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานสาธารณะระดับท้องถิ่น หรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนด แต่การได้มาซึ่งการยินยอมจากท่านอาจเป็นการขัดขวางการดำเนินกิจการดังกล่าว

  • 2. กรณีที่ศาล สำนักงานอัยการ ตำรวจ สมาคมทนายความ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในระดับเทียบเท่า เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  • 3. กรณีที่ตัวท่านเองเป็นผู้เรียกร้องอย่างชัดแจ้งให้เปิดเผยหรือมอบข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

  • 4. กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลได้

4. เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์
เว็บไซต์ของเราใช้งาน “Google Analytics” ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท Google “Google Analytics” ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลสถิติการเยี่ยมชมนี้รวบรวมโดยไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้
*สามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้จากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้
5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความเหมาะสมเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนนโยบายใหม่