“อาคารคุโระคาเบะ ที่ 1-อาคารกระจกคุโระคาเบะ” เป็นธนาคารเก่า
ในปี 1900 ที่มีสไตล์โมเดิร์นสร้างโดยปูนฉาบสีดำตัดกับกรอบ
หน้าต่างสีขาว เป็นตัวแทนผู้นำสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใน เขตโมะ
โตะฮามะ เมืองนะกะฮามะ ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เป็นพิพิธ
ภัณฑ์แก้ว โรงงานกระจก ร้านอาหาร คาเฟ่ ฯลฯ ปัจจุบันที่จตุรัส
คุโระคาเบะมีถึง ‘อาคารที่ 29’ที่นี่ตั้งอยู่บนทางหลวงสายเก่า
ชื่อว่า ฮกโคะคุไคโด ซึ่งคึกคักมาตั้งแต่อดีต บรรยากาศทาง
ประวัติศาสตร์กับร้านค้าแฟชั่นเรียกความนิยมและทำให้จำนวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จุดเด่นอีกอย่างคือมีคอร์สมาก
มายเกี่ยวกับกระจกเปิดสอน เช่น การเป่าแก้ว การทำลูกปัดแก้ว
การทำกระจกสี การทำกล่องดนตรี ฯลฯ

 

ที่ตั้ง
จ.ชิกะ เมืองนะกะฮามะ เขตโมะโตะฮามะ หมายเลข 12-38
เบอร์โทรศัพท์
0749-65-2330