ว่ากันว่าบ่อน้ำร้อนเก่าที่ถูกค้นพบในปี 718 รักษากวางที่บาด
เจ็บให้หายได้ อนเซ็นตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของจ.มิเอะตอน
เหนือ ณ เชิงตะวันออกของภูเขาโกะไซโชะ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
และสวยงามในทั้ง 4 ฤดู มีโรงแรมและเรียวคังกว่า 20 แห่ง
จะค้างคืนก็ได้หรือจะเที่ยวแบบไปกลับแล้วแวะแช่อนเซ็นก็ได้
ที่นี่ไม่ได้เป็นย่านแสงสีจึงเหมาะกับกับการพักผ่อนและทำ
กิจกรรมบนภูเขาซุซุกะกับครอบครัว

 

ที่ตั้ง
จ.มิเอะ มิเอะกุน โคะโมะโนะโจ โออะสะโคโมโนะ